تبیین اقتصاد تعاون از منظر شهید بهشتی
64 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیفات 1389 چاپ به صورت مجموعه مقالات- همایش اقتصاد وروحانیت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی