فقرزدایی روستایی در کشور کره: روشی برای کاهش فشار فقر با استفاده از توسعه اقتصادی و مدرانیزاسیون کشاورزی
55 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » تیر و مرداد 1376 - شماره 196 و 197
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی