سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
مدیر گروه اقتصاد دانشنامه امام علی علیه السلام  
1379/01/15 
1380/12/29 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
معاون اجرایی دانشنامه امام علی علیه السلام  
1380/07/01 
1381/06/31 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
دبیر همایش های تخصصی گروه اقتصاد 
1381/07/01 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
نماینده پژوهشگاه در شورای برنامه ریزی حوزه علمیه قم  
 
 
اجرائى- علمى 
همکاری 
پژوهشگاه 
معاون رئیس و مسئول دفتر قم  
1384/07/02 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
همکاری و دبیر همایشهای عمومی گروه اقتصاد  
 
 
اجرائى 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
بانکداری ،مالیه عمومی ،توسعه 
تدریس 
حوزة علمیه قم 
مدرس 
 
 
مکاسب محرمه 
تدریس 
جامعة‌المصطفی 
مدرس 
 
 
نظام اقتصادی اسلام 
تدریس 
شهید محلاتی 
مدرس 
 
 
نظام اقتصادی اسلام 
تدریس 
جامعة‌المصطفی  
مدرس 
 
 
نظام اقتصادی اسلام 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
معاون پژوهشکده نظام ها  
1380/06/01 
1382/06/30 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
معاون پژوهشکده نظام ها 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه اقتصاد دانشنامه امام علی علیه السلام 
1379/02/01 
1380/12/28 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور  
مدرس 
 
 
بانكداری، مالیه عمومی، توسعه